Nederlands     English     Deutsch     Français

Algemene Voorwaarden Courtesie International Business Affairs

Artikel 1. Definities

 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
  opdrachtnemer: de gebruiker van de algemene voorwaarden, te weten Courtesie International Business Affairs;
  opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon,
  die aan opdrachtnemer de opdracht geeft tot het verrichten van diensten en/of werkzaamheden, tenzij deze daarbij uitdrukkelijk te kennen heeft gegeven te handelen krachtens last, uit naam en voor rekening van een derde en mits de naam en het adres van deze derde tegelijkertijd aan opdrachtnemer zijn verstrekt.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte, opdracht, dienst en overeenkomst tussen opdrachtnemer en een opdrachtgever waarop opdrachtnemer deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met opdrachtnemer, voor de uitvoering waarvan derden worden betrokken.
 3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig
  indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van
  opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment, geheel of gedeeltelijk, nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Opdrachtnemer en de opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.
 6. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
 7. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 8. Indien opdrachtnemer niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat opdrachtnemer in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 3. Offertes

 1. Alle aanbiedingen van opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is genoemd.
 2. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst

 1. Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste weten en kunnen uitvoeren, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap.
 2. Met aanwijzingen van de opdrachtgever wordt door opdrachtnemer rekening gehouden, voor zover hij zulks verantwoord acht.
 3. Opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden, tenzij uitdrukkelijk het tegendeel is overeengekomen, onverminderd zijn verantwoordelijkheid voor behoorlijke uitvoering van de overeenkomst.
 4. Indien omstandigheden hiertoe aanleiding geven (bijv. ziekte) houdt opdrachtnemer zich het recht voor de overeengekomen werkzaamheden door een derde te laten verrichten.

Artikel 5. Honorarium

 1. Opdrachtnemer is gerechtigd, tenzij met de opdrachtgever uitdrukkelijk de hoogte van het aan opdrachtnemer terzake toekomende honorarium is overeengekomen, aan de opdrachtgever voor zijn werkzaamheden een honorarium in rekening te brengen dat gebaseerd is op het te dien aanzien heersend gebruik.
 2. Het honorarium voor de te verrichten werkzaamheden zal worden vermeld in de offerte.
 3. Voorts kan opdrachtnemer de onkosten verbonden aan de uitvoering van de opdracht bij de opdrachtgever in rekening brengen.
 4. Indien de opdrachtgever van oordeel is, dat het door opdrachtnemer in rekening gebrachte honorarium in redelijkheid aan laatstgenoemde niet toekomt, dient de opdrachtgever binnen twee weken na ontvangst van de declaratie opdrachtnemer hiervan schriftelijk in kennis te stellen. Indien de opdrachtgever nalaat dit te doen binnen de gestelde tijd vervalt zijn recht de hoogte van het in rekening gebrachte honorarium te betwisten.

Artikel 6. Betaling

 1. Tenzij anders is overeengekomen is hetgeen aan honorarium en voorschotten
  door opdrachtnemer in rekening is gebracht opeisbaar zodra de tolkopdracht is uitgevoerd. Het recht van de opdrachtgever tegen de declaratie van opdrachtnemer te reclameren, vervalt twee weken nadat hij deze declaratie ontvangen heeft.
 2. Declaraties van opdrachtnemer dienen betaald te zijn binnen 14 dagen na
  factuurdatum.
 3. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever in verzuim; de opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt.
 4. In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van opdrachtnemer en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens opdrachtnemer onmiddellijk opeisbaar zijn.
 5. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, ook al vermeldt de opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 7. Contractduur; uitvoeringstermijn

 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever opdrachtnemer derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel 8. Opzegging door opdrachtgever

 1. Indien opdrachtnemer niet bij machte is om de door hem aanvaarde opdracht tijdig uit te voeren heeft de opdrachtgever, indien op de uitvoering in redelijkheid niet langer kan worden gewacht, het recht om de verleende opdracht eenzijdig in te trekken.
 2. Indien de opdracht door de opdrachtgever wordt opgezegd op een
  tijdstip waarop opdrachtnemer reeds werkzaamheden heeft verricht is door de opdrachtgever een naar omstandigheden te bepalen schadeloosstelling
  verschuldigd, tenzij de opdracht door de opdrachtgever wordt ingetrokken om redenen, welke aan opdrachtnemer niet kunnen worden toegerekend. In dit laatste geval heeft opdrachtnemer recht op het overeengekomen honorarium of het honorarium dat redelijkerwijs bij uitvoering van de opdracht door de opdrachtgever verschuldigd zou zijn.
 3. Eenmaal verleende opdrachten kunnen in geen geval door opdrachtgever kosteloos verplaatst of geannuleerd worden.
 4. Bij verplaatsing of annulering zal het verschuldigde honorarium door opdrachtnemer in rekening worden op de volgende wijze:
  Annulering bij tolkopdrachten en taaltrainingen:
  60-48 u van tevoren: 50% kosten
  47-24 u van tevoren: 70% kosten
  23-0 u van tevoren: 100% .
  Bij vertalingen wordt het reeds uitgevoerde werk in rekening gebracht + 10% extra vanwege de gereserveerde tijd.
  De opdrachtgever verplicht zich ertoe eveneens door opdrachtnemer gemaakte onkosten volledig te vergoeden.

Artikel 9. Opschorting en ontbinding van de overeenkomst

 1. De vorderingen van opdrachtnemer op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:
  – na het sluiten van de overeenkomst aan opdrachtnemer ter kennis gekomen omstandigheden geven opdrachtnemer goede grond te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
  – indien opdrachtnemer de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.
 2. In de genoemde gevallen is opdrachtnemer bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van opdrachtnemer schadevergoeding te vorderen.
 3. De overeenkomst eindigt automatisch met onmiddellijke ingang:
  – aan het einde van de overeengekomen duur van de opdracht;
  – door overlijden van de opdrachtnemer;
  – met wederzijds goedvinden;
  – door faillietverklaring dan wel surséance van betaling van de opdrachtgever;
  – door ontbinding van de overeenkomst als bedoeld onder artikel 13 ’Niet nakoming’.

Artikel 10. Geheimhouding

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 11. Intellectueel eigendom

 1. Onverminderd het bepaalde in artikel 10 van deze voorwaarden behoudt opdrachtnemer zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.
 2. Alle door opdrachtnemer verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door haar zonder voorafgaande toestemming van opdrachtnemer worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.

Artikel 12. Gebreken

 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, maar uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan opdrachtnemer.
 2. Indien een klacht gegrond is, zal opdrachtnemer de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
 3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal opdrachtnemer slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 15.

Artikel 13. Niet Nakoming

 1. Ingeval de opdrachtnemer zijn verplichtingen uit deze overeenkomst niet nakomt is de opdrachtgever gerechtigd het (restant van het) honorarium niet dan wel niet volledig uit te betalen, alsmede de overeenkomst te ontbinden.
 2. Ingeval de opdrachtgever zijn verplichtingen uit deze overeenkomst niet nakomt is de opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verlies van zijn aanspraak op het overeengekomen honorarium, onverminderd het recht van opdrachtnemer op volledige schadevergoeding.

Artikel 14. Incassokosten

Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen de redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. Redelijke kosten zijn in ieder geval kosten tot een bedrag van 15% van de onbetaalde declaratie.

Artikel 15. Aansprakelijkheid

 1. Opdrachtnemer is jegens de opdrachtgever alleen aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, voor zover deze het gevolg zijn van grove nalatigheid of opzet van de zijde van opdrachtnemer.
 2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat opdrachtnemer is uitgegaan van door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
 3. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor de schade ontstaan door verlies, vernietiging of beschadiging van hem toevertrouwde manuscripten, documenten, papieren en boeken. De verzending van stukken geschiedt steeds voor rekening en risico van de opdrachtgever.
 4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor door opdrachtgever geleden schade door een drukwerk, wanneer opdrachtgever verzuimd heeft de drukproef (digitaal in de vorm van een pdf-bestand) door opdrachtnemer te laten nakijken alvorens het drukwerk te laten uitvoeren.
 5. Indien opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van opdrachtnemer beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de opdracht, althans tot dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 6. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
 7. Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
 8. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van opdrachtnemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan opdrachtnemer toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

Artikel 16. Vrijwaring

Indien opdrachtnemer ter zake van enige schade, waarvoor hij krachtens de overeenkomst met de opdrachtgever c.q. deze algemene voorwaarden niet aansprakelijk is, door een derde aansprakelijk wordt gesteld, zal de opdrachtgever hem ter zake volledig vrijwaren en opdrachtnemer alles vergoeden wat hij aan deze derde dient te voldoen.

Artikel 17. Overmacht

 1. Ondernemer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor opdrachtnemer niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Ziekte van de opdrachtnemer en technische storingen in de gebruikte computerapparatuur alsmede software defecten en computervirussen wordt daaronder begrepen.
 3. Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat opdrachtnemer haar verbintenis had moeten nakomen.
 4. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van opdrachtnemer opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door opdrachtnemer niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
 5. Indien opdrachtnemer bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 18. Geschillenbeslechting

Alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst
tussen opdrachtgever en opdrachtnemer dan wel nadere tussen hen gesloten
overeenkomsten, die daarvan het gevolg zijn, zullen worden beslecht door de
daartoe bevoegde Nederlandse rechter.

Artikel 19. Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de onderhavige opdracht.